ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ชัชวาลย์ หลิวเจริญ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ชัชวาลย์ หลิวเจริญ การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่เน้นขายงานดีไซน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ชัชวาลย์ หลิวเจริญ An Investigation of the Use of Product Placement in Hollywood Movies and the Effect on Viewers’ Brand Memory and Brand Attitudes นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.ชัชวาลย์ หลิวเจริญ การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง The effect of product placement A study of Hollywood movies and Thai audiences นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.ชัชวาลย์ หลิวเจริญ บทความวิชาการ เรื่อง การใช้ โซเชียล แมสเสจจิง ในการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ และจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคลในองค์กร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ชัชวาลย์ หลิวเจริญ กลยุทธ์การสื่อสารเนื้อหาตราสินค้าและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ชัชวาลย์ หลิวเจริญ นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ อัตตา ตัวตน คนเซลฟี่ (Selfie to Identity) จำนวน 1 ภาพ ลำดับที่ C2 เพื่อนแท้ (Best friend) C4 โลกหมุน (The world is spinning around me) ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก