ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ชัชวาลย์ หลิวเจริญ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ชัชวาลย์ หลิวเจริญ การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่เน้นขายงานดีไซน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก