ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ชัชฎาภรณ์ เดชาเสถียร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ ชัชฎาภรณ์ เดชาเสถียร ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ KTB netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก