ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ชลวิช สุธัญญารักษ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ ตำรา: การบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ นายอาณาเขต เอี่ยมสุเมธ แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาหมู่บ้านโปรตุเกส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ นางสาวทิพาพร ไตรบรรณ์ แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาหมู่บ้านอรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ นายอติเทพ กำแพงเสรี ปัจจัยความสำเร็จต่อการให้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ แนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า กรณีศึกษาชุมชนคลองบางหลวงเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์กรณีศึกษาหมู่บ้านอรัญญิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาหมู่บ้านโปรตุเกสจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ ปัจจัยความสำเร็จต่อการให้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ ตำรา การบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน (AB221) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ แนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราชให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้(ชื่อรวมกับ สมภพ ศรานุรักษ์) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ การศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเมียนมาร์ (ชื่อรวมกับ นาวิน เกตุรวม) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี(ชื่อรวมกับ นุชนารถ จันทร์แรม) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดสุพรรณบุรี (ชื่อรวมกับ วรรณวิศา จิตใจกล้า) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View

 

หน้าหลัก