ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ชลวิช สุธัญญารักษ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ ตำรา: การบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ นายอาณาเขต เอี่ยมสุเมธ แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาหมู่บ้านโปรตุเกส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ นางสาวทิพาพร ไตรบรรณ์ แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาหมู่บ้านอรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ นายอติเทพ กำแพงเสรี ปัจจัยความสำเร็จต่อการให้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ แนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า กรณีศึกษาชุมชนคลองบางหลวงเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์กรณีศึกษาหมู่บ้านอรัญญิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาหมู่บ้านโปรตุเกสจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ ปัจจัยความสำเร็จต่อการให้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ ตำรา การบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน (AB221) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก