ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ชลธร อริยปิติพันธ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ชลธร อริยปิติพันธ์ นายจาตุรงค์ บุญมี โครงการวิจัยและพัฒนาเว็บไซต์ร้านขายยางรถยนต์ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ชลธร อริยปิติพันธ์ อ.พจนีย์ จันทรศุภวงศ์ ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ ผลของการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากผลการวัดด้านการทำงานเป็นทีม ความยึดมั่นผูกพันในการทำงาน เจตคติทางการเรียน เจตคติต่อผู้สอน และการปรับตัวของนักศึกษาที่เรียนวิชา ศท.112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ชลธร อริยปิติพันธ์ ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ An Interactive Visualization System for Effective Senior Project Selection คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View

 

หน้าหลัก