ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ชยุตม์วัฒน์ อัศวเหม

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ ชยุตม์วัฒน์ อัศวเหม ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ การศึกษาถึงผลกระทบของอัตลักษณ์ตราสินค้าร้านอาหารญี่ปุ่นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านอาหารญี่ปุ่นของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก