ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ชนิดา ภู่อุดมศักดิ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ชนิดา ภู่อุดมศักดิ์ การควบคุมกิจกรรม การเลือกใช้และพลังงานที่ใช้ในหัวข้อ การทดลองการจำลองสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน (Exercised control, lighting choices, and Energy use : An Office Simulation Experiment) ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ชนิดา ภู่อุดมศักดิ์ และ อ.ภรันยู ปฏิมาประกร MK Restaurant ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ชนิดา ภู่อุดมศักดิ์ Family Mart Office ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ชนิดาภู่อุดมศักดิ์ โรงเรียน HEGL Heguru ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View

 

หน้าหลัก