ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ โครงการกลุ่มละครบำบัด ละครบำบัดเพื่อการเยียวยาจิตใจสำหรับกลุ่มผู้ถูกกระทำรุนแรงและติดเชื้อ HIV นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ โครงการกลุ่มละครบำบัดสำหรับเด็ก ละครบำบัดและสร้างเสริมพัฒนาการในเด็กออทิสติก นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะบำบัดเพื่อเยียวยาปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมสำหรับผู้ป่วยจิตเวช นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบำบัดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเยียวยาภาวะการกระทบกระเทือนทางจิตใจในรูปแบบของศิลปะบำบัด การเคลื่อนไหวบำบัด และ ละครบำบัด นิเทศศาสตร์ การละคร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ ละครบำบัดสำหรับเด็กออทิสติก นิเทศศาสตร์ การละคร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ ละครบำบัดเพื่อการเยียวยาเด็กและสตรีผู้ถูกกระทำรุนแรงและถูกทอดทิ้ง นิเทศศาสตร์ การละคร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ ร่วมกับ อ.บุญพงษ์ พานิช สุขภาพอนามัยและการล้างมือสู่บทเรียนด้านละคร นิเทศศาสตร์ การละคร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ ร่วมกับ อ.บุญพงษ์ พานิช ACT OUT LOUD 2012 เทศกาลศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ของเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งประเทศไทย Thailand Upper Secondary School Student’s Creative Performing Arts Festival นิเทศศาสตร์ การแสดง View
2556 นิเทศศาสตร์ ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ การอบรมเชิงปฏิบัติการ จิตบำบัดด้วยละครและการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ป่วยสารเสพติด นิเทศศาสตร์ การละคร View
2556 นิเทศศาสตร์ ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะบำบัดสำหรับวัยรุ่น เพื่อพัฒนารูปแบบบริการคลินิกจิตเวชวัยรุ่น นิเทศศาสตร์ การละคร View
2556 นิเทศศาสตร์ ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ กลุ่มละครบำบัดสำหรับเด็กอายุ 9-12 ปี นิเทศศาสตร์ การละคร View
2556 นิเทศศาสตร์ ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ กลุ่มละครบำบัดสำหรับเด็กอายุ 12-14 ปี นิเทศศาสตร์ การละคร View
2556 นิเทศศาสตร์ ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ กลุ่มละครบำบัดสำหรับเด็กอายุ 15-17 ปี นิเทศศาสตร์ การละคร View

 

หน้าหลัก