ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ชนะชัย ดินจันทรา

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ชนะชัย ดินจันทรา, ธรรญธร ปัญญโสภณ ปีเตอร์ กัน กลยุทธ์ธุรกิจข้ามสื่อเพื่อความอยู่ รอดของอุตสาหกรรมดนตรี กรณีศึกษา แชนเดอเลียร์ มิวสิค (Chandelier Music) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก