ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ฉันทวิทย์ พงษ์ศิริ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ฉันทวิทย์ พงษ์ศิริ ปฐมา สตะเวทิน ประสิทธิผลของการโฆษณาผ่านเกม (Advergaming) ต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ กรณีศึกษา บริษัท เกมอินดี้ จำกัด นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View

 

หน้าหลัก