ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ฉัตรพรรณ์ รัตนะฉายทอง

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ฉัตรพรรณ์ รัตนะฉายทอง ผศ.ดร.ชุติมา เกศดายุรัตน์ พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) สำหรับการท่องเที่ยวและพบปะสังสรรค์กับเพื่อนร่วมวัยของคนกลุ่มอายุ 52-65 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View

 

หน้าหลัก