ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล มิติที่หลากหลายในเพลงจีนชื่อ เทียนลู่ มนุษยศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล DVD งานสร้างสรรค์นิทานสอดแทรกคุณธรรมภาษาจีน เรื่อง บทเรียนของเจ้านกจอมขี้เกียจ มนุษยศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล An Analysis and Suggestion of Chinese Systematic model: The Case Study of Confucius Institutes and Classes in Thailand สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล การศึกษาวิเคราะห์ภูมิหลังทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับขนม ปาท่องโก๋ ของจีนและการรับรู้ของไทย สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการใช้ลักษณนามภาษาจีนของผู้เรียนชาวไทย : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ มนุษยศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล โครงการจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (แบ่งคะแนนกับ ดร.ภูเกริก ภาค ทท. ท่านละ 0.50) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล นิทานคำสอนภาษาจีน เรื่อง มาเรียผู้ซื่อสัตย์ (1 คะแนน) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล The Use of Chinese in Thai Language มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล An Investigate of Impact Factors and Relationships Influencing Customers’  Purchase Intentions to Select Buying Low Cost Carrier Ticket to Travel: an Empirical Evidence from Internet Users สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล ชนกลุ่มน้อยเผ่าไต: พี่น้องเผ่าไทในสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ DVD บูรณาการวิชาภาษาจีนในนิทานคำสอน เรื่อง วันเกิดที่แสนสุข การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก