ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : จุฬาลักษณ์ ประจะเนย์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลักษณ์ ประจะเนย์, พัชราภรณ์ เกษะประกร, ธนวุฒิ นัยโกวิท และ วัฒนา สุนทรชัย รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว รูปแบบการดำเนินชีวิต รูปแบบความผูกพันภายในครอบครัวที่มีต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และการติดเกมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก