ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน เหลืออยู่ (Leftover) ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน Cellology ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน Single Flower:MQ ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน การออกแบบเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายสำหรับแบรนด์ ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน Fragile Beauty ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน Leather Good ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน Form Nature by Millenove ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน ธงมอญน้อยใช้หมด ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน เกิดใหม่ ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน ภัณฑารักษ์ ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน twist of nature ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน M u l t I - In t e r pratation ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน Seedless ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน TuttiFruiti ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน Fruit of Himavanta01 ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน ภัณฑารักษ์ ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน Loop ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน Life Cycle in Blue/Black ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน การใช้ความรู้และคุณธรรมในการดำเนินชีวิต ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก