ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : จันทิมา บัวผัน

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.จันทิมา บัวผัน การนำโปรแกรมสื่อการสอนมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการดิจิตอล การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.จันทิมา บัวผัน อ.สิทธิศักดิ์ วงศ์กนกพันธ์ การรับรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า : กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.จันทิมา บัวผัน และ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข การนำสื่อการสอนมาใช้ในการสอนวิชาฟิสิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View

 

หน้าหลัก