ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : จรินทร์ อาสาทรงธรรม

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ อ.จรินทร์อาสาทรงธรรม เทคโนโลยีสำหรับโลจิสติกส์ยุคใหม่ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (โลจิสติกส์) View
2554 บริหารธุรกิจ อ.จรินทร์อาสาทรงธรรม โลจิสติกส์กับการจัดการคลังสินค้าที่ดี บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (โลจิสติกส์) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ. จรินทร์ อาสาทรงธรรม การมัดใจคน Gen Y ให้ทำงานกับองค์กรอย่างมีความสุข บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.จรินทร์ อาสาทรงธรรม การเปรียบเทียบระหว่างการทำนาโยนและการทำนาหว่าน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ อ.จรินทร์ อาสาทรงธรรม รศ.เสาวภา วิชาดี The Roles of Foreign Language in Export Operations of Thai Smes บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View

 

หน้าหลัก