ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ค้าสุวรรณ ค้าสุวรรณ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ อ.สาริกา ค้าสุวรรณ รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Tourism Perception and Behavior of the Middle-East Tourists in Thailand สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View

 

หน้าหลัก