ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ อ.อติภา อ่องเอี่ยม อ.ภรภัทร ชูแข รูปแบบการสร้างความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสายการบินราคาประหยัดสำหรับปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน (ค่าน้ำหนักผลงาน 0.80 ได้ค่าน้ำหนัก 0.10) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก