ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย -

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย ตำรา การใช้ภาษาไทย มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View

 

หน้าหลัก