ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : คณะบัญชี คณะบัญชี

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี Assessing the Efficiency of Companies in Thailand’s Creative Industry using Data Envelopment Analysis: A Case of Media Industry บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี Factors Affecting Cost Management of SME Factory Entrepreneurs in the Plastic Industry in Pathumthani During the Economic Crisis บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี ปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการจัดทำบัญชี OTOP อย่างเป็นระบบ กรณีศึกษา กลุ่มธุรกิจชุมชน ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การศึกษาปัญหาและการติดตามผลของการจัดทำบัญชีครัวเรือน ของชุมชนคลอง 5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การศึกษาปัญหาและทัศนคติของการใช้ระบบสารสนเทศของกรมสรรพากรในการคำนวณและยื่นภาษีของอาจารย์และบุคลากร โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ ตำบลคลอง5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การให้ความรู้และคำปรึกษาการทำบัญชีต้นทุนแก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว:กรณีศึกษาตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี EFFECTS OF INTERACTIVE TECHNOLOGY AND EXERCISE FORMAT ON OUTCOME OF LEARNING CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการบัญชีผลประโยชน์พนักงานไปใช้ในธุรกิจ กรณีศึกษาสถาบันการเงินไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีไทยเมื่อเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การเพิ่มเงินออมและการลดภาษีกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี Debt, Equity and Dividend บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การวางแผนภาษีเพื่อเพิ่มกำไรสำหรับธุรกิจอพาร์ตเม้นต์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี ธรรมาภิบาลในระบบทุนนิยม บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงินและการจัดการกำไร บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี ระบบบัญชี OTOP กรณีศึกษาธุรกิจชุมชน ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การใช้ระบบสารสนเทศของกรมสรรพากรเพื่อการคำนวณและยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับอาจารย์โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การคำนวณต้นทุนการผลิตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การจัดทำบัญชีครัวเรือนและการวางแผนทางการเงินให้ชุมชน บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การพัฒนาความรู้ด้านบัญชีเพื่อสอดรับกับการสร้างธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบึงเขาย้อน ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี ระบบการตรวจนับสินค้าคงเหลือ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View

 

หน้าหลัก