ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ขจรจิต บุนนาค

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ขจรจิต บุนนาค ความคิดเห็นของวัยรุ่นตอนต้นต้อการรู้เท่าทันสื่อ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ขจรจิต บุนนาค ความขัดแย้ง VS ความรุนแรง สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ ขจรจิต บุนนาค นักข่าวควรทำอย่างไรเมื่อพบกับการสร้างข่าว นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ขจรจิต บุนนาค บทความวิจัย Factors Affecting Media Literacy of Early Teenager นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ขจรจิต บุนนาค อิทธิพลของเนื้อหาในสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ขจรจิต บุนนาค ร่วมกับ อ.ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์ รายงานสรุปและข้อเสนอแนะจากการจัดทำหนังสือพิมพ์บ้านกล้วยชุมชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ขจรจิต บุนนาค Benefits and Factors Predicting Benefits from Information on Social Media Network among Audiences in Bangkok นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ขจรจิต บุนนาค ร่วมกับ ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ การบริโภคข่าวหนังสือพิมพ์ของคนต่างวัยในสังคมไทย นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ ขจรจิต บุนนาค อิทธิพลของความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ของวัยเริ่มต้นในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ ขจรจิต บุนนาค ปัจจัยที่มีผลต่อประโยชน์ที่ได้รับจากสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ ขจรจิต บุนนาค พฤติกรรมการบริโภคข่าวผ่านสื่อเฟซบุ๊คของคนต่างวัยในสังคมไทย นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ขจรจิต บุนนาค รหัสผลงาน C5 ชื่อภาพ ซ่อน Hiding ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก