ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ กุลเชษฐ์ เล็กประยูร สื่อวิดีทัศน์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร ห้องเรียนอัจฉริยะกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ศึกษาศาสตร์ การสอน View

 

หน้าหลัก