ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ ความแตกต่างของอัตมโนทัศน์การคิดเชิงบวก และสุขภาวะทางจิตระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่มีเพศและคณะต่างกัน สังคมศาสตร์ จิตวิทยา View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ สุขภาวะทางจิตผู้สูงอายุไทย สังคมศาสตร์ จิตวิทยา View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ อิทธิพลของแรงจูงใจและการเห็นคุณค่าในตนเองต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (คะแนนเต็ม 0.50 แบ่งคะแนนกับ ผศ.ณภัทร ภาค อก. ท่านละ 0.25) สังคมศาสตร์ จิตวิทยา View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ บทความวิชาการ การสร้างความเป็นมนุษย์: สมบูรณ์แล้วหรือ มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง ข้าวตูกับคำสอน (แบ่งคะแนนกับ ผศ.นิภา ภาค ทย. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง ไปโรงเรียนสนุกจัง (แบ่งคะแนนกับ ผศ.นิภา ภาค ทย. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ หนังสือประกอบภาพเรื่อง กล้ามเนื้อของมนุษย์ (แบ่งคะแนนกับ อ.ณฐินี ภาค ภอ. ท่านละ 0.50) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ ผศ.ณภัทร วุฒิวงศา อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่มีต่อแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อมีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคเป็นตัวแปรส่งผ่าน สังคมศาสตร์ จิตวิทยา View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ อัตมโนทัศน์ การคิดเชิงบวก และสุขภาวะทางจิต: การศึกษาสหสัมพันธ์คาโนนิคอล สังคมศาสตร์ จิตวิทยา View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ ผศ.เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์หนังสือประกอบภาพ เรื่อง พัฒนาการของสมอง การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ อ.ณฐินี น้อยสุวรรณ์ สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์หนังสือประกอบภาพ เรื่อง ขบวนการต่อมตับอ่อน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์หนังสือประกอบภาพเรื่อง สุนัขทั้งเจ็ด การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ ผศ.ปรัศนีย์ กศะบุตร สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์หนังสือประกอบภาพเรื่อง ผมชื่อ Muscle การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ ผศ.ณภัทร วุฒิวงศา สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์หนังสือประกอบภาพเรื่อง สัมผัสทั้ง 5 ของหนูดี การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ ตำรา: จิตวิทยาทั่วไป(ตำราใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งวันที่ 27 เมษายน 2553) พิมพ์ครั้งที่ 21 สังคมศาสตร์ จิตวิทยา View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ บทบาทการส่งผ่านของอัตมโนทัศน์ในการศึกษาอิทธิพลของการคิดเชิงบวกและภูมิหลังของนักศึกษาที่มีต่อสุขภาวะทางจิต สังคมศาสตร์ จิตวิทยา View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร อ.บรรพต ชมงาม อ.ณฐินี น้อยสุวรรณ์ อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สังคมศาสตร์ จิตวิทยา View

 

หน้าหลัก