ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล นายเอกชัย กันยานุชรัตน์ Empirical Study of Routine Structure in University Campus คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ รศ.ดร.ชมนาด กิจขันธ์ Prof. Kozaburo Hachimura Toward a New Education Tool for Thai Dance คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล น.ส.อุทัยวรรณ จตุพร การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ : กรณีศึกษาเมื่อพิพิธภัณฑ์ปิดชั่วคราว (บทความวิชาการ) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล น.ส.อุทัยวรรณ จตุพร User Modeling on Social Media for Art Museums and Galleries คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล น.ส.อุทัยวรรณ จตุพร การวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสบการณ์ของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ด้วยโปรแกรมประยุกต์บนสื่อสังคมออนไลน์ คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล REMOTE: RECONNAISSANCE AND MONITORING OF TSUNAMI EVENTS คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล นายเอกชัย กันยานุชรัตน์ A System for Visualizing Routine Structure from Wireless Usage Access คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล และผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ DETECTION OF TSUNAMI RADIATION AT ILLAPEL, CHILE ON 2015-9-16 BY REMOTE SENSING คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล A System for Visualizing Routine Structure from WiFi Access คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล User Modeling on Social Media for Art Museums and Galleries, Social Computing and Social Media คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล Towards universal Kinect interface for fighting games คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล Body Motion Design and Analysis for Fighting Game Interface คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล Virtual Reality System for Fire Evacuation in a 3D Virtual World คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View

 

หน้าหลัก