ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กิรณา พงษ์ญาดา

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ กิรณา พงษ์ญาดา ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีผลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อนมผงของผู้บริโภคในเขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก