ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กิตติวัฒน์ โพธิ์งามบวรชัย

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะบริหารธุรกิจ อ.กิตติวัฒน์ โพธิ์งามบวรชัย และ อ.อารีรัตน์ สุจิรปัญญา อิทธิพลของมูลค่าการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบันที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View

 

หน้าหลัก