ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กิตติภัต เศวตรัตนกรี

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.กิตติภัต เศวตรัตนกรี ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล ผศ.ดร.ศรัณย์ อินทโกสุม Departure Prediction Approach based by Online game player’s Behaviors Analysis คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.กิตติภัต เศวตรัตนกรี ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล ผศ.ดร.ศรัณย์ อินทโกสุม Online Game Player’s Behavior by Using Hidden Markov Model คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View

 

หน้าหลัก