ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กานดาวรรณ แก้วผาบ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บัญชี ผศ.กานดาวรรณ แก้วผาบ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 บัญชี ผศ.กานดาวรรณ แก้วผาบ วิธีการสอนบัญชีกับ TQF เพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษา บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี ผศ.กานดาวรรณ แก้วผาบ การทำงบประมาณเพื่อวางแผนกำไรในอนาคต บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี ผศ.กานดาวรรณ แก้วผาบ อ.กรัณฑรัตน์ บุญญวัฒน์ ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานของธุรกิจกับค่าตอบแทนกรรมการบริหารและคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View

 

หน้าหลัก