ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ The Impact of Population Pressure on Carbon Dioxide Emissions: Evidence from Panel-Econometric Analysis เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ The Relationships between Demographic Factors and Water Quality: An Econometric Analysis Using Panel Data เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ การเอาชนะคำสาปแช่งจากทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ Reexamining of the Environmental Kuznets Curve Hypothesis: the case of deforestation เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ Determinants of Health Status: Economic Environment Quality, Socio-economic and Demographic Factors เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ Political Right, Economic Development and Life Expectancy: A Cross Country Evidence เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ The Relationship between Health and Environment: Econometric Analysis เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ Water Quality, Waterborne Disease and Economic Growth: Evidence from Thailand เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ Health Status, Income, Inequality and Government Effectiveness เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ The Relationships between Demographic Factors and Water Quality: A Case Study Using Thailand Panel Data เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ ความรู้เรื่องตลาดการค้าคาร์บอนเครดิต เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ เชื้อเพลิงชีวภาพ : พลังงานทางเลือก เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ Review and Comparison of Sampling Design and Survey Methodologies in Environmental Health Research เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และสุพจน์ นาคสวัสดิ์ แรงงานสัมพันธ์มิติใหม่ : แรงงานสัมพันธ์เชิงประสบการณ์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของครอบครัวและความอยู่ดีมีสุขของแม่ : การวิเคราะห์ผลของครอบครัวแบบขยาย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ The Relationships between Demographic factors and Water Quality: An Econometric Analysis Using Panel Data เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ Reexamining of the Environmental Kuznets Curve Hypothesis: the case of deforestation เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ ดร.สุธาทิพย์ สวนมะลิ และคณะ The Export Growth and Revealed Comparative Advantage of Thailand to India’s Construction Industry (Best Paper Award) เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ ดร.สุธาทิพย์ สวนมะลิ และคณะ A Framework for Assessing the Willingness to Pay in Reducing Plastic Bag Use เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ Rural Environment, Wealth and Health: Evidence from Thailand เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View

 

หน้าหลัก