ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กัลยาวัสถ์ ภูงามดี

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ กัลยาวัสถ์ ภูงามดี และ สุมณี ศุภกรโกศัย ผลตอบแทนของสินทรัพย์เปรียบเทียบระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยต่อปริมาณกระแสเงินทุนต่างชาติในประเทศไทย. เศรษฐศาสตร์ การเงิน View

 

หน้าหลัก