ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กันตพงศ์ ฤทธิ์วีระเดช

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 บัญชี กันตพงศ์ ฤทธิ์วีระเดช และผศ.ดร.ประวัฒน์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านซักรีดของประชาชนในเขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก