ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กัญนา พัฒนวรพันธุ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.กัญนาพัฒนวรพันธุ์ Global Region-Based Hand Shape Recognition Using Area-Level Distribution วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View

 

หน้าหลัก