ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ การพัฒนาทักษะการทำงานในด้านการใช้โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศ 2007 กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ The Factors Affecting Purchase Intention of Fashion Accessories Through Instagram การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ ,ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์,เพ็ญจุรี คันธวงศ์ The Factors Affecting Purchase Intention of Fashion Accessories Through Instragram บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์อ.กัญญา วงศ์ไพศาลสิน บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสริม วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนวัดเมตารางค์ ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์อ. Tan Limpachote Students Google Drive Intended Usage: A Case Study of Mathematics Courses in Bangkok University การศึกษา การศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก