ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กฤติกา ลิ้มลาวัลย์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย์ Quality of Work Life of Hotel Staffs in Bangkok สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 บริหารธุรกิจ ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย์ อ.ชนิกานต์ กมลสุข อ.ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์ ความพึงพอใจที่ได้รับจากการบริการของโรงอาหารอาคาร A3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย์ การประเมินความเป็นไปได้ของการใช้แอปพลิเคชั่น Fixxhome ในการทำธุรกิจในกรุงเทพมหานคร(นนท์ธิชัย สุขมหาและกฤติกา ลิ้มลาวัลย์) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก