ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กรกฎ ธรรมหงส์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ กรกฎ ธรรมหงส์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ เกษะประกร พฤติกรรมการเปิดรับสื่อการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการดูแลกิจการที่ดีและความเชื่อมั่นต่อธนาคารออมสินที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารออมสินในอนาคตของกลุ่มลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก