ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กนกวรณ แสงรัตนชัยกุล

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ กนกวรณ แสงรัตนชัยกุล ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ เพ็ญจุรี คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารฟาสต์ฟู๊ดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก