ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กนกรัตน์ จงเรืองทรัพย์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิเทศศาสตร์ กนกรัตน์ จงเรืองทรัพย์ ผศ.ดร.ภัทรภร สังขปรีชา พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกฟังเพลงผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นในกลุ่มวัยรุ่น บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View

 

หน้าหลัก