ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กนกพร เพ็ญนารถ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ กนกพร เพ็ญนารถ กระบวนการออกแบบกลยุทธ์และช่องทางการสื่อสารแบรนด์สำหรับธุรกิจเพื่อสังคม : กรณีศึกษา ลุงชวนไอติมโบราณ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ กนกพร เพ็ญนารถ การวิจัยผู้บริโภคเชิงลึกและแผนการสื่อสารตราสินค้าปี 2555 ของยางรถยนต์ดันลอป นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.กนกพร เพ็ญนารถ การเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านโครง งานบริการชุมชนเพื่อการเปลี่ยน แปลงภายในตนเอง : ถอดบท เรียนภาคปฏิบัติจากมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.กนกพร เพ็ญนารถ กระบวนการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน เชียงรากน้อย นิเทศศาสตร์ การสื่อสารตราสินค้า View

 

หน้าหลัก