ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ระบุคำค้นหา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิติศาสตร์ อ. รัชดาพร สังวร ปัญหาทางกฎหมายของการศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษย์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2554 นิติศาสตร์ อ.วิวัฒน์ สรรพคุณ ปัญหาการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานแพร่เสียงแพร่ภาพตามกฎหมายไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2554 นิติศาสตร์ รศ. อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ มาตรการทางกฎหมายเพื่อการเยียวยาความเสียหายอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนและการกำจัดภายใต้พิธีสารบาเซล นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2554 นิติศาสตร์ อ. อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเชื่อมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการกระจายเสียงของประเทศ: ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายและข้อพิจารณาเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่สำคัญ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2554 นิติศาสตร์ อ. ภัทริน หลักทอง หลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านกับการสร้างความปรองดองในชาติ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2554 นิติศาสตร์ ผศ. ศิริชัย มงคลเกียรติศรี A Self-Judging Measure กับอำนาจในการพิจารณาคดีขององค์กรยุติธรรมระหว่างประเทศ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2554 นิติศาสตร์ อ. เกรียงไกร รอบรู้ บทความวิชาการเรื่อง ประชาธิปไตยไทยกับความล้มเหลวของกระบวนการการมีส่วนร่วมทางการเมือง นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2554 นิติศาสตร์ รศ. อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ บทความวิชาการเรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทางทะเล View
2554 นิติศาสตร์ อ.วิวัฒน์ สรรพคุณ บทความวิชาการเรื่อง เงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าเป็นสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าที่ผู้รับโอน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2554 นิเทศศาสตร์ บุญเลิศ ศุภดิลก Framing the Sino-US-Thai relations in the post-global economic crisis เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ View
2554 นิเทศศาสตร์ บุญเลิศ ศุภดิลก How Thai tourism revived marketing communication strategies to fend off a crisis: A case study นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ บุบผา เมฆศรีทองคำ มุมมองของนักศึกษา นิเทศศาสตร์ต่อการรู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดีย นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ประทุม ฤกษ์กลาง การยึดหลักธรรมพุทธศาสนาและหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ ชุติมา เกศดายุรัตน์ การบริหารความสัมพันธ์เชิงบูรณาการผ่านการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับชุมชนกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ อริสา เลิศศิริวรกุล มุมมองนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต่อการใช? Social Network ทางการตลาด นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ปฐมา สตะเวทิน Looking for a needle in the haystack: Knowledge of health and medical angles communicated in Thai television dramas นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ณัฐา ฉางชูโต พฤติกรรมการเป?ดรับข่าวสารเกี่ยวกับน้ำท?วม และระดับความเครียดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ณัฐา ฉางชูโต ระดับความสําคัญของป?จจัยการสื่อสารการตลาดในการซื้อสินค?าและบริการออนไลน?ของผู?บริโภค นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล การจัดการโครงการประชาสัมพันธ?ของหน?วยงานราชการและองค?กรไม?แสวงหาผลกําไร นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการบริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย สังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ View

Next Last ]