ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1981 ถึง 2000 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธร สัตยมานะ Tesco Lotus สาขาถลาง ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.จักรา เกษมศรี ณอยุธยา The GustosoRestuar ant ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.จักรา เกษมศรี ณอยุธยา The GyuIchi Restaurant ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.สุธี บัวเล็ก ร้านอาหารโมมิจิ สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.สุธี บัวเล็ก ร้านอาหารโคบาชิ เดอะมอลล์บางแค ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.สุธี บัวเล็ก โครงการหมู่บ้านบ้านตากอากาศจังหวัดภูเก็ตเจ้าของโรงการบริษัทลิฟวิ่งวิช จำกัด ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2556 นิเทศศาสตร์ รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ อ.อิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ การสำรวจความต้องการของประชาชนต่อสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.สุนิสา ประวิชัย รายงานผลสำรวจเชิงปริมาณ การรับรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมสุขภาพของคนไทย (โครงการลดพุงลดโรค) หลังเผยแพร่สื่อรณรงค์ นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.สุนิสา และผศ. เดชพันธุ์ ประวิชัย การวิจัยประเมินผลโครงการรณรงค์การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่บรรจุภัณฑ์อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายเข้าสู่มาตรฐาน GMP ขั้นต้น (Primary GMP) นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ เกษะประกร รายงานวิจัยประเมินผลโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วางแผนและจัดซื้อสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.กิจชัย ชัยนาคอนันต์ ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ บริษัท เอนเนอยี่ วัน จำกัด - Artwork : แผ่นพับ ( A4 : FP/4C x 2P ) - VDO Presentation Script : นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.ณัฐา ฉางชูโต งานวิจัยการศึกษาความต้องการของบุคลากรสำนักงาน ก.พ.ต่อการสื่อสารองค์กรเพื่อพัฒนาแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.สาริกา ค้าสุวรรณ ภูมิหลังทางวัฒนธรรม และสังคมของนักท่องเที่ยวที่ผูกโยงกับสุขภาพจากตะวันออกกลางหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ขจรจิต บุนนาค ร่วมกับ ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ การบริโภคข่าวหนังสือพิมพ์ของคนต่างวัยในสังคมไทย นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี 2556 ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 5 นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ภัทราวดี ธีเลอร์ วางแผนรูปแบบบทสคริปต์ สปอตโทรทัศน์สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 1พิธีกร คือ จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล แขกรับเชิญ คือ ดร.มัทนา สานติวัตร นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 2 พิธีกร คือ วสันต์ ทองสุข แขกรับเชิญ คือ เตือนใจ ดีเทศน์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 3พิธีกร คือ ไอริณ ดำรงมงคลกุล แขกรับเชิญ คือ พระมหานภัทรต์ สนติภทโท นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]