ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1961 ถึง 1980 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.เรืองรอง จรูญพงษ์ศักดิ์ ออกแบบโลโก้ ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ชุติมา รุ่งโรจน์พานิชกุล Mountain House ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ชุติมา รุ่งโรจน์พานิชกุล ฉลากบรรจุภัณฑ์น้ำพริก ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.พิมพ์จิต ตปนียะ สัมผัสสุข..สัมผัสสนุก ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนต์ชัย สันติเวส ปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนต์ชัย สันติเวส หนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2555-2556 ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต ความไม่สมบูรณ์ เล็กๆน้อยๆ ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Silpa ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ ออกแบบเสื้อพนักงาน ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.สรพงษ์ งิ้วทอง Co-consultant and Co-designer on Spring/Summer 2014 collection ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ศีมาศ ประทีปะวณิช THE PEACE OF MIND ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน twist of nature ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.แทน พิธิยานุวัฒน์ งานวิจัย: โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบและกลไกการส่งเสริมการกระจายอำนาจการบริหารจัดการสุ่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.แทน พิธิยานุวัฒน์ งานวิจัย: โครงการสร้างกลยุทธ์พัฒนาศักนภาพธุรกิจไทยรองรับการค้าเสรีรายการค่าใช้จ่ายในการจัดทำเขตการค้าเสรี สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.อุฬารพัชร นิธิอุทัย ออกแบบโลโก้ ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.กิตติคุณ วรสรธร ภาชนะไม้ ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.รุ่งทิพย์ พูนอัศวสมบัติ Café Amazon : Homework Chiangmai ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.รุ่งทิพย์ พูนอัศวสมบัติ Café Amazon : Homework Chiangmai ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.สุชน ยิ้มรัตนบวร โครงการศึกษากระบวนการออกแบบ อาคารพักอาศัย 8 ชั้น ถ.ลาดพร้าว 130 กทม. ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.สุชนยิ้มรัตนบวร โครงการออกแบบเพื่อการพาณิชยกรรมP.AutoCare ถ.สตรีวิทยา2 ซอย 13.ลาดพร้าว กทม. ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]