ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1941 ถึง 1960 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ ผศ.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล นายชวิน เอี่ยมพึ่งพร นายณัฐปกรณ์ ศิลปะชัย นายวรวุฒิ ศิริวัฑฒนะ โครงการวิจัยและพัฒนาระบบร้านค้าและชำระเงิน กรณีศึกษาเว็บไซต์สุคติ คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย ผศ.ดร.พัชราภรณ์ เกษะประกร รศ.นเรศร์ เกษะประกร โครงการรายงานวิจัยประเมินผลโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วางแผนและจัดซื้อสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่สำนักงานคณะกรรมการการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ญาณิศา อัครวิชัย นายวิภูษิต เจริญพันธ์ นายภาสกร สรสุชาติ โครงการวิจัยและพัฒนาเว็บไซต์โจ ทราเวล คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม นางสาวสุภาพร ทองรอด นายธนพนธ์ วันวาน โครงการวิจัยและการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองพัทยาบนไอโฟน คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ชลธร อริยปิติพันธ์ นายจาตุรงค์ บุญมี โครงการวิจัยและพัฒนาเว็บไซต์ร้านขายยางรถยนต์ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิจารณ์ เจริญศรี นางสาวเพียงนภา ตั้งขันติกุล นางสาววีณา ธรรมวินิจฉัย โครงการวิจัยและการพัฒนาเว็บไซต์การเรียนการสอนเสริมวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.อังคณา สุวรรณจตุพร อ.สิรินธร จียาศักดิ์ อ.พจนีย์  จันทรศุภวงศ์ โครงการการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี Google Apps for Education กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2556 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2556 เศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา การศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อเข้าพักในโรงแรมสีเขียวโดยวิธี Hedonic เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2556 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ ความสัมพันธ์ดุลยภาพระยะยาวของตลาดทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน-5 เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2556 เศรษฐศาสตร์ ผศ.เสาวรภย์ กุสุมา ณ อยุธยา การพัฒนาความรู้ด้านการบริหารการเงินทางด้านรายจ่ายของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดดาวเรือง เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร. โกศล ทรัพย์ประเสริฐ และทีม GEM Thailand Thailand Global Entrepreneurship 2012 Report บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร. โกศล ทรัพย์ประเสริฐ และทีม GEM Thailand Thailand Global Entrepreneurship 2012 Report บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ Thailand Future Foundation และทีม GEM Thailand โจทย์ผู้ประกอบการ SME… โจทย์ประเทศ ประจำเดือนสิงหาคม 2556 บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. ดร.พรรณี วิรุณานนท์ เสื้อกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. ดร.พรรณี วิรุณานนท์ น้ำพริกแม่บุญเรือง จังหวัดปทุมธานี ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. ดร.พรรณี วิรุณานนท์ ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านโปร่งเกตุ (โคมไฟจากกะลา) จังหวัดลพบุรี ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. ดร.พรรณี วิรุณานนท์ เล่า ฮ่อ เจี๊ยะ (ขนมเปี๊ยะสูตรโบราณ) จังหวัดชัยนาท ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.เรืองรอง จรูญพงษ์ศักดิ์ ออกแบบโลโก้ ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ชุติมา รุ่งโรจน์พานิชกุล Mountain House ศิลปะ การออกแบบ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]