ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1921 ถึง 1940 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข Application ด้านการเงิน Wonga วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา ภาพยนตร์สั้นเรื่อง กตเวที นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา แอพพลิเคชันเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม iSee วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.เดนนิส บาล์ค Defaced Fruit with American Indians (ICONOGRAPHIC DEMOCRACY) วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.เดนนิส บาล์ค Radiation วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข พิทักษ์พลังงาน วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สุพจน์ สุขโพธารมณ์ อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ อุปกรณ์อ่านแถบตรวจอัจฉริยะ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 บัญชี อ.ธันยกร จันทร์สาส์น คุณภาพกำไรของบริษัทในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี ผศ.กานดาวรรณ แก้วผาบ อ.มีสิทธิ์ แม่ดี ระบบบัญชีต้นทุนสำหรับ กิจการให้เช่ารถบัส กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณสมพงศ์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี ผศ.ภัสพร ตั้งใจกตัญญู การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสอนน้องสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ทำบัญชีรับ-จ่ายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี อ.ธานี พุทธวิถี ต้นทุนน้ำมันไบโอดีเซลที่ใช้ในเรือประมงของกลุ่มเกษตรกรทำประมง ตำบลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี อ.ธานี พุทธวิถี ระบบบัญชีของสถานีวิทยุชมรมเสียงธรรมเพื่อชาวพุทธ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี อ.นภาพร วงศรีนันท์ ผศ.อารีย์ ทิศาวิภาต อ.สุจินต์ เพิ่มพิทักษ์ อ.อัฏฐวัณ จันทสุทโธ การบริหารสินค้าคงคลัง บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี ผศ.ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ การให้คำปรึกษาและความรู้เพื่อประยุกต์ใช้บัตรสินค้าในการจัดประเภทสินค้าตามระบบABCและการกำหนดรหัสตำแหน่งสินค้า บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.นนิดา สร้อยดอกสน ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ นางสาวชุติมา บุญบรรดาลชัย นางสาวมัสลิน ปานโต โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สุกิจ คูชัยสิทธิ์ นายชานนท์ กิตกำธร โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบรรจุขนส่ง กรณีศึกษา บริษัท เจ. เอ็ม. พนมคอนกรีตอัดแรง 1989 จำกัด คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สิรินธร จียาศักดิ์ นางสาวเบญจาภา ธาดาวิศรุต นายชนะชล อินทสุวรรณ โครงการพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.กัญญา วงศ์ไพศาลสิน นายธีรศักดิ์ พินิจสุวรรณ นายวสุพัชร เผ่าบุญมา โครงการวิจัยและพัฒนาเว็บไซต์วัดใหม่บางปลากด ตำบลคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ชุลี โชติประคัลภ์ อ.ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ นายคณาวุธ ฐิติพงษ์ไพศาล นายฉัฐพร ทัศนาวิวัฒน์ โครงการวิจัยการศึกษาการรับรู้ และความพึงพอใจ ที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อพัฒนาการปลูกจิตใต้สำนึกในการรักษาความสะอาดสำหรับเด็ก การศึกษา การศึกษาทั่วไป View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]