ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1881 ถึง 1900 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.แทน พิธิยานุวัฒน์ เชิงเทียนบันทึกสายสัมพันธ์ (Light Liquor Linkage: Candle Holder) ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.แทน พิธิยานุวัฒน์ พิพิธภัณฑ์เคลิ่อนที่ (mobile museum) ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.อุฬารพัชร นิธิอุทัย Circle of Life วงจรชีวิตที่ไม่มีวันหยุด ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.อุฬารพัชร นิธิอุทัย Cut-Fold-0-Waste ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.กิตติคุณ วรสรธร งานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบับดาลใจจากชุมชน ศิลปะ การออกแบบ View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธริน เพชรจันทร อักษร รักพงศ์ ทอศาลา ศิลปะ การออกแบบ View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธริน เพชรจันทร Weaving in Space ศิลปะ การออกแบบ View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.กฤติยา ปิยะอรุณ ออกแบบพิพิธภัณฑ์เรือ ชุมชนวัดศาลาแดงเหนือ ศิลปะ การออกแบบ View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธร สัตยมานะ ห้องสมุด ห้องสมุด มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี KMUTT ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธร สัตยมานะ Tesco Lotus สาขานครนายก ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.จักรา เกษมศรี ณอยุธยา The Pllazio Hotel ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.จักรา เกษมศรี ณ.อยุธยา The Centenary Bank Head Quarter ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.จักรา เกษมศรี ณอยุธยา The DFCU Bank, DFCU Tower ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.สุธี บัวเล็ก THE OLD SIAM PLAZA ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.สุธี บัวเล็ก สำนักงานใหญ่ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.พีรชัย เกิดสินธุ์ ผลิตภาพยนต์ขนาดยาวเรื่อง ที่ว่างระหว่างสมุทร (The Isthmus ) นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.เศรษฐา วีระธรรมานนท์ OLFACUT TO BUILD นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ Meet by Chance / Morken Sea-Gpysies นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ. ปภาวี ลิมกุล ผู้ออกแบบแสงละครเรื่อง The Clan Resilience: It's all in our nature นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2556 นิเทศศาสตร์ อ. ปภาวี ลิมกุล ผู้ออกแบบแสงละครเรื่อง Shattered นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]