ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1841 ถึง 1860 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 บริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ คุณสุพจน์ ไพบูลย์พุฒิพงศ์ ความมีอิทธิพลของการเป็นผู้สนับสนุนด้านกีฬาต่อการจดจำตราสินค้าของผู้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ อ.จรินทร์ อาสาทรงธรรม รศ.เสาวภา วิชาดี The Roles of Foreign Language in Export Operations of Thai Smes บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.วันชัย อริยพุทธิพงศ์ Anger concepts and anger reduction method in Theravada Buddhism สังคมศาสตร์ มนุษยวิทยา View
2556 บริหารธุรกิจ ผศ.รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ CSR: กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2556 บริหารธุรกิจ อ.นพคุณ ชีวะธนรักษ์ ภารกิจและวิกฤตที่ทรัพยากรมนุษย์ต้องทบทวนก่อนถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2556 บริหารธุรกิจ ผศ.รพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ การสร้างคุณค่าร่วม แนวปฏิบัติที่ดีสู่สังคม บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวภารณี อภิรมย์เสนีย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล อ.อังคณา สุวรรณจตุพร Kaiju คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนต์ชัย สันติเวส แผ่นพับรับความรู้ ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ West Electricity ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ Face Off II ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ Portrait of Mixed Media ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ ไม้กวาด ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ณัฐชนน สตันยสุวรรณ Graphic Pattern Flaid Flags ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Memory Could Bring them Back ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Hope Brings Us Here ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Untitled (Flood) ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ Skin (The Sea) ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ Skin (Sunbathing) ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล ผลงานภาพเคลื่อนไหว The Rhythm of Light and Shadow (In the evening) ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล ผลงานภาพเคลื่อนไหว The Rhythm of Light and Shadow (In the Morning) ศิลปะ การออกแบบ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]