ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1821 ถึง 1840 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 บริหารธุรกิจ Dr.Lugkana Worasinchai (MG) Dr.Farhad Daneshgar (BC) An Inter-Organizational Knowledge Sharing Model for Multinational Organizations บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.อัมพล ชูสนุก วันวิสา อยู่พุ่ม อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อคุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการเติมเงินออนไลน์แฮปปี้ในร้านสะดวกซื้อเขตราชเทวี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.อัมพล ชูสนุก อังศุมาลิน เฮงมีชัย อิทธิพลของคุณภาพการบริการต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการโรงเรียนสอนศิลปะดินสอสี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ อ.พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ อ.สมถวิล วิจิตรวรรณา ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานในวิชาวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ Ms.Penjuree Kanthawongs Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and Attitude Related to E-mail Usage Toward Intention to Use E-mail Systems of University Students บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ Ms.Penjuree Kanthawongs Mr.Chaisak Chitcharoena Applying the Technology Acceptance Model in a Study of the Factors Affecting Intention to Use Facebook in Education of the Thai University Students บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.เนาวรัตน์ สัจญาณศรีสกุล Policy Implications for Female Entrepreneurs : A Case Study of Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ ผลกระทบของความสำคัญของปัจจัยทางการตลาดและประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ไฮบริดที่มีต่อการเลือกซื้อรถยนต์ไฮบริด บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ การรับรู้คุณภาพการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในร้านอาหารญี่ปุ่น เพื่อสุขภาพ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม Communication Effectiveness of the TAT’s Campaign Called 12 Months, 7 Stars and 9 Suns บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2556 บริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม Pongpun Anuntavoranich Wilert Puriwat. Acceptance and Use of SFA of Life Insurance Agents in Thailand: A Concept Paper บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว (IB) ผศ.ฤดี หลิมไพโรจน์ (MK) ห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ผศ.ฤดี หลิมไพโรจน์ (MK) ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว (IB) อิทธิพลของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวจังหวีดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ Dr.Inpong Luanglath Determinaton of A Minimum Sample Size for Film-Induced Tourism Research บริหารธุรกิจและการจัดการ วิเคราะห์การลงทุน View
2556 บริหารธุรกิจ Dr.Inpong Luanglath Thailand's Industry Competitiveness before ASEAN Economic Integration (AEC-2015) บริหารธุรกิจและการจัดการ วิเคราะห์การลงทุน View
2556 บริหารธุรกิจ Dr.Inpong Luanglath Sample Size Determination in Nonfinite Population บริหารธุรกิจและการจัดการ วิเคราะห์การลงทุน View
2556 บริหารธุรกิจ Dr.Inpong Luanglath AEC-2015: Economic Shock บริหารธุรกิจและการจัดการ วิเคราะห์การลงทุน View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว Thai Consumers' Perception of Choice Criteria for Men Cosmetic Selection and Market Segmentation by Perceptions บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ คุณสุพจน์ ไพบูลย์พุฒิพงศ์ ความมีอิทธิพลของการเป็นผู้สนับสนุนด้านกีฬาต่อการจดจำตราสินค้าของผู้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ อ.จรินทร์ อาสาทรงธรรม รศ.เสาวภา วิชาดี The Roles of Foreign Language in Export Operations of Thai Smes บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]