ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1781 ถึง 1800 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 นิติศาสตร์ อ.วิวัฒน์ สรรพคุณ ปัญหาการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2556 นิติศาสตร์ รศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ วิเคราะห์บทบาทขององค์กรในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ... นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทางทะเล View
2556 นิติศาสตร์ อ.เกรียงไกร รอบรู้ เสรีภาพในความเชื่อทางศาสนา: ความเชื่อความศรัทธากับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2556 นิติศาสตร์ อ.ธัญลักษณ์ นามจักร และคุณปิยธิดา ปลอดทอง มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2556 บริหารธุรกิจ อ.ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล ดร.ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) Gender differences in saving and spending behaviors of Thai students บริหารธุรกิจและการจัดการ การเงิน View
2556 บริหารธุรกิจ อ.สัณฐิติ ทองช่วง อ.พรรณอร ทองช่วง (วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทำแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา: กรณีศึกษาวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร The Impacts of Social Responsibility and Social Media on the Success of International Ventures บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 บริหารธุรกิจ ผศ.สรรเพชญ พนัสบดี Quality Perceptions of Thai Consumers Toward e-Book Devices Make in Different Countries บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ผศ.ประจวบ เพิ่มสุวรรณ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเอกชน เขตจังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ อ.วัลลภา ศรีทองพิมพ์ รศ.ดร.กัญญามน อินหว่าง กลยุทธ์การพัฒนาระบบการจัดการและความสำเร็จจากการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2556 บริหารธุรกิจ อ.วัลลภา ศรีทองพิมพ์ อ.ภคมณฑ์ สาสะตานันท์ ระดับการนำค่านิยมองค์กรไปใช้ในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2556 บริหารธุรกิจ อ.ปารดา บัณฑูรนิพิท A Survey of Knowledge and Attitudes of Undergraduate student, Bangkok University, who are preparing to Get Access on ASEAN Economic Community (AEC) บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ภัทรกุล ศรีสุนทร การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของธุรกิจ SMEs ในกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าสู่การรวมกลุ่มประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 บริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ Mr.Watchara Akkara Potential, Motivation, and Success Factors in Entrepreneurship Affecting Managing Capability of Thai Beauty Entrepreneurs for the ASEAN Economic Community (AEC) บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 บริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ อ.วัชระ อักขระ(มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) การเปรียบเทียบความคาดหวังและความรู้สึกการได้รับการบริการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อคุณภาพการบริการของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนแห่งหนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2556 บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ดร.โสมฤทัย สุนธยาธร (จุฬาลงกรณ์ฯ) อ.อรทัย ชุ่มเย็น (มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ) ความสัมพันธ์ของปัจจัยของการเรียนการสอนของสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสู่การเปิดเสรีอาเซียน พ.ศ.2558 บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ดร.โสมฤทัย สุนธยาธร (จุฬาลงกรณ์ฯ) อ.ฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ) การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยดึงดูดและปัจจัยผลักดันการทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม และปัจจัยดึงดูดการทำงานในประเทศอาเซียนที่มีต่อการเคลื่อนย้ายบุคลากรทางการท่องเที่ยวในการเปิดเสรีอาเซียน พ.ศ. 2558 บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.ณัฎฐณิชา ณ นคร การศึกษาอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสิ้นค้าและบริการของผู้สนับสนุนในสโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.ณัฎฐณิชา ณ นคร ตัวแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านองค์กรแห่งความสุขของการกีฬาแห่งประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2556 บริหารธุรกิจ Anis Khedhaouria Dr.Vincent Ribiere The Influence of Team Knowledge Sourcing on Team Creativity: Evidences from Information System Development บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]