ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1761 ถึง 1780 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ Distributive wireless network resource allocation with Nash equilibrium and internal-regret-learning of non-stationary actions วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ Optimal sizing of QAM constellation for indoor optical wireless OFDM transmissions without bandwidth limitation วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ Optimization of operating BW for indoor optical wireless OFDM transmission with IM/DD วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ Power-aware logical topology selection for IP-over-WDM backbone networks based on per-lightpath power consumption mode วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ QoS-aware routing for heterogeneous layered unicast transmission in wireless mesh networks wwith cooperative network coding วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ Dr.KarelSterckx และ รศ.ดร.ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ Linear analog current modulation on light emitting diodes in optical wireless communications วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ The Refrigerator วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ The Color Identity in Traditional Thai Bhuddist Temple วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ The design and presentation development of virtual Thai palaces: วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.เกรียงไกร ลิ่มทอง โมเดลการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนส้าหรับการตรวจจับความผิดปกติแบบเรียลไทม์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.กัญจนา พัฒนวรพันธุ์ Hand Gesture Recognition วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.นันทิยา ชัยบุตร Optimal Spinning Reserved for Wind Power and Certainty by Unit Commitment with EENS Constraint วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.นันทิยา ชัยบุตร Optimal Spinning Reserved Considering Wind Power Reliability Index by Security-Constrained Unit Commitment วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ศิริชัย เติมโชคเกษม Wine Aromas Classification เทคโนโลยีชีวภาพอุตสหการ กระบวนการทางชีวภาพ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา แอพพลิเคชันแบบปฏิสัมพันธ์โลกเสมือนผสานโลกจริงเพื่อแนะนำสถานที่บนระบบปฏิบัิติการ iOS วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 นิติศาสตร์ รศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทางทะเล View
2556 นิติศาสตร์ ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ การพัฒนากฎหมายเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยรูปแบบใหม่ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2556 นิติศาสตร์ อ.รัชดาพร สังวร ร่วมกับคุณอารียา อนันต์วรรักษ์ เครดิตภาษีต่างประเทศสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2556 นิติศาสตร์ ดร.วรรณวิภา พัวศิริ Improving Patent Quality through Pre-grant Opposition in Thailand นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2556 นิติศาสตร์ อ.ธัญลักษณ์ นามจักร บทความวิจัย: สถานะทางกฎหมายและการคุ้มครองตัวอ่อนที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]