ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1741 ถึง 1760 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อจัดทำรายงานการประชุมวิชาการ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข การพัฒนาโปรแกรมฝึกคัดลายมือภาษาไทยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใช้หลักการเกมมิฟิเคชั่น วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข การวัดผลรายบุคคลสำหรับรายงานกลุ่มโดยการใช้กูเกิลด๊อกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.วิศาล พัฒน์ชู Bit-plane coding of lattice codevectors วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.วิศาล พัฒน์ชู L1-Norm-Based Coding for Lattice Vector Quantization วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.จันทิมา บัวผัน และ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข การนำสื่อการสอนมาใช้ในการสอนวิชาฟิสิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนโดยอาศัยพื้นฐานการเรียนรู้แบบโครงงานตามคุณลักษณะคนรุ่นใหม่ ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษา การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา การพัฒนาบทเรียนวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์แบบเทคโนโลยีความจริงเสริม โดยทฤษฎี U-Learning การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา เกมเต้นปฏิสัมพันธ์ด้วยกล้องเว็บแคมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแบบแอโรบิค วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา การเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ Dr.Waleed Soliman Optical fiber-based sensor for in situmonitoring of cadmium sulfide thin-film growth นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ Dr.Waleed Soliman Demonstration of side coupling to cladding modes through zinc oxide nanorods grown on multimode optical fiber นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ Dr.Waleed Soliman Development of Integrated microfluidic device for optical flow rate sensing นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ Dr.Waleed Soliman Multilayered gold/silica nanoparticulate bilayer devices using layer-by-layer self organisation for flexible bending and pressure sensing applications นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ Dr.Waleed Soliman Study of Localized Surface Plasmon Properties on Metallic Nano-Rods Towards Optical Antennas นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ Dr.Waleed Soliman Simultaneous Dispersion Measurements of Multiple Fiber Modes using Virtual Reference Interferometry นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ Dr.Waleed Soliman Characterization of polymer nanowires fabricated using the nanoimprint method นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ On the benefits of pre-equalization for ACO-OFDM and flip-OFDM indoor wireless optical transmissions over dispersive channels วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ Distributive wireless network resource allocation with Nash equilibrium and internal-regret-learning of non-stationary actions วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ Optimal sizing of QAM constellation for indoor optical wireless OFDM transmissions without bandwidth limitation วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]