ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1721 ถึง 1740 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ทศพล บ้านคลองสี่ การพัฒนาวิธีการสอนแบบโครงงานโดยนำวิธีการแบบอไจล์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ทศพล บ้านคลองสี่ การพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยนำเครื่องมือในยุคดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ทศพล บ้านคลองสี่ การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านของไทย วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ทศพล บ้านคลองสี่ ระบบนำทัวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติโดยใช้พิกัดที่ตั้ง วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.สุรเชษฐ์ โทวราภา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับรูปแบบการสอนเน้นแนววิธีในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีต่อรายวิชาการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.สุรเชษฐ์ โทวราภา ระบบฐานข้อมูลเบิก, ยืม – คืน วัสดุอุปกรณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.สุรเชษฐ์ โทวราภา Gait analysis and model for robot assistant วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.สุรเชษฐ์ โทวราภา Distribution force on foot during walk วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.จักรพงษ์ สุธาภุชกุล Trinary Partitioned Black-Burst based Broadcast Protocol for Time-Critical Emergency Message Dissemination in VANETs วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ปกรณ์ ยุบลโกศล A Study of Otsu's Local Optimal Algorithm วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวันและ ดร.ปกรณ์ ยุบลโกศล Sensors Fusion for Balancing Robot วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.สงกรานต์ กันทวงศ์ และ อ.นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์ Single Wiper Blade with New Single link Arm Mechanism Design Using Fuzzy-PID Control System วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.สงกรานต์ กันทวงศ์ Development of RFID Dressing Robot Using DC Servo Motor with Fuzzy-PID Control System วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.สงกรานต์ กันทวงศ์ Smart Wheelchair Stair Lift Using RFID Detection Method and Fuzzy-PI with PLC Ladder Control วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ธนะศักดิ์ พันธ์ประสิทธิ์ Controlling a Robot Using Small Database Speech Recognition วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ธนะศักดิ์ พันธ์ประสิทธิ์ Controlling Robot using Thai Speech Recognition Based on Eigen Sound วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ธนะศักดิ์ พันธ์ประสิทธิ์ Controlling Robots using Thai Speech Recognition วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ธนะศักดิ์ พันธ์ประสิทธิ์ Compression of Medical Image Using Vector Quantization วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.รุจิพรรณ สัมปันนา Noise enhanced array signal detection in P300 speller paradigm using ICA-based subspace projections วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สุพจน์ สุขโพธารมณ์ Skin Lesion Detection of Dermoscopy Images Using Estimate Localization Technique วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]