ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1701 ถึง 1720 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สมฤทัย ณ น่าน เราควรเรียกเงาะป่าในภาคใต้ของไทยว่าเงาะซาไกหรือ สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ณัฐพงศ์ ประกอบการดี กลยุทธ์การให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ำเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบิน บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ณัฐพงศ์ ประกอบการดี วิเคราะห์แนวคิดทางการตลาดของสายการบินสิงค์โปร์แอร์ไลน์ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจสายการบิน บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดวงดาว กีรติกานนท์ การเสริมสร้างทักษะการใช้เหตุผลในการเรียนการสอนโดยใช้หลักทางปรัชญา การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รัชศักดิ์ จิรวัฒน์ Prescriptive Grammar in Spoken English and Its Role in the Classroom การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ณภัทร วุฒิวงศา กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจ: การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วิไลพร คงเกิด Teaching English in the Era of English Used as a Lingua Franca in Thailand การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วิไลพร คงเกิด An Analysis of Students’ Perceptions toward Native and Non-Native English-Speaking Teacher and Their Second Language Learning การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.พวงเพชร โทณะวณิก A synthesized teaching writing approach: The Online Scaffolding Model การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Hin Pwint Han Learning on the Move: The Use of Mobile Technologies for Language Skill Development การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Willard G. Van De Bogart Evaluating Digital Literacy Skills of EFL Thai Students’ Using LINE Chat Application การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.สุทธิลักษณ์ มีอำพล Using Computer-Mediated Communication Chat to Promote EFL Students’ Language Communication at Bangkok University การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ กลยุทธ์การสอนงานเพื่อเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ การสื่อความหมายในไลน์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ ตำรา: ศิลปะการเขียน พิมพ์ครั้งที่ 2 มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล ชนกลุ่มน้อยเผ่าไต: พี่น้องเผ่าไทในสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ต่อสุข และ อ.จันทิมา บัวผัน ความคาดหวังของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน:กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ละออ บุญเกษม Buyer Coalition Scheme for Motivator and Trustee บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ละออ บุญเกษม Multiple-Source Utility Scheme for e-Commerce Buyer Coalitions บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ละออ บุญเกษม Hybridizing principles of the ELECTRE III method with case-based reasoning for a travel advisory system วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]